WEEK 1


Topic : ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
28 – 1
ส.ค. 57โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต”?
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
 Brainstoms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Show and Share :นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- คลิปวีดีโอ
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่าถึงสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนไปสังเกตช่วงปิดเทอม
- ครูให้นักเรียนวาดรูปของตัวเอง
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนเขียนยกตัวอย่างคนบุคลิกดีที่นักเรียนชอบและอยากเป็น
- ครูให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลอวัยวะภายนอกของร่างกาย
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอร่างกายตอน “กำเนิดชีวิต”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต”?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย
ตอน “กำเนิดชีวิต”
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร  / สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร ?”
- ภาพวาดของตัวเอง
- บรรยายลักษณะบุคลิกดีที่นักเรียนอยากเป็น
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอร่างกาย
ตอน “กำเนิดชีวิต”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
 - การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ของการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้ วันแรกคุณครูสังเกตเห็นว่าพี่ๆป.4 ให้ความสนใจมุมที่จัดบรรยากาศไว้ภายในห้องที่เป็นหุ่นร่างกายของมนุษย์เพศชาย-เพศหญิง และมีชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ วางไว้ ซึ่งคุณครูให้พี่ๆป.4 ได้ดูคลิปวีดีโอร่างกาย ตอน “กำเนิดชีวิต” หลังจากที่ดูเสร็จ คุณครูถามพี่ๆป.4 เราเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร? พี่ๆป.4 ตอบว่าอยากรู้ว่าในร่างกายของประกอบด้วยอะไรและสัมพันธ์กันอย่างไร ตอนที่มีการผสมของอสุจิและไข่ จะสามารถรู้เลยมั้ยว่าเป็นเพศอะไร และเราสามารถเลือกได้มั้ยว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นต้น หลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิป เล่นเกมแล้ว คุณครูได้ใช้เครื่องมือคิด Think Pair Shear : สิ่งที่อยากเรียนรู้ จากนั้นได้นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน มีเรื่องที่อยากเรียนรู้คือ เรื่องร่างกาย อาหาร พืชกินได้และพืชที่อันตราย สัตว์เลี้ยง และหุ่นยนต์ เมื่อนำเสนอเรื่องเสร็จ คุณครูได้ให้พี่ๆป.4 Brainstorms / Blackboard Share เชื่อมโยงสิ่งที่อยากเรียนรู้เข้าด้วยกัน ระหว่างช่วยกันตั้งชื่อจนเหลือสองชื่อสุดท้ายที่คะแนนเท่ากัน ฝ่ายหญิง “ผจญภัยในร่างกาย” ฝ่ายชาย “วงจรชีวิตอัศจรรย์” โดยนำมารวมกันตั้งชื่อ Topic ได้ว่า “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” คุณครูฝากพี่ๆป.4 ช่วยกันคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะ

    ตอบลบ