WEEK 6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจระบบการทำงานและเห็นความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
6
1 – 5
ก.ย. 57
โจทย์ :
ระบบต่างๆในร่างกาย
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์
Key  Questions
- ทำไมเราต้องหายใจ ?
- ทำไมเราต้องมีเลือด ?
- การหาวเกิดจากอะไร ?
- ทำไมจึงเกิดโรคกระเพาะ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองระบบในร่างกาย
- การออกแบบ Model ระบบการทำงาน
Wall  Thinking : โมเดลระบบต่างๆในร่างกาย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน Model ระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ Body Atlas Digest & Urine (ระบบย่อยอาหาร,ระบบหายใจ,ระบบขับถ่าย,ระบบไหลเวียนเลือด)
- เครื่องวัดการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง ทุกส่วนของร่างกาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า อวัยวะในร่างกายที่รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมีอะไรบ้าง
เชื่อม
-  ครูให้นักเรียนจับสลากเลือกศึกษาอวัยวะรับรู้ เช่น ลิ้น ตา หู มือ และมาอธิบายให้เพื่อนๆฟัง
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่นเกมรับรู้และการตอบสนองของอวัยวะต่าง เช่น ชิม ดม ฟัง จับ ความรู้สึกร้อนเย็น , เจ็บ ฯลฯ
- นักเรียนทำกิจกรรมการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น วิ่ง เดิน นั่ง นอน ตกใจ ดีใจ
ชง
- นักเรียนชิม /จับ/ดู/ดมกลิ่น/ฟัง จากสิ่งของที่ครูกำหนดให้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและทำไมเราถึงมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์การรับรู้และตอบสนองของอวัยวะจากประสบการณ์ของตัวเองลงใบงาน
ชง
- ครูนำลูกโป่งมาให้นักเรียนคนละ 1 ลูก ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลูกโป่งสามารถนำมาทดลองระบบการทำงานของร่างกายใดได้บ้าง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ทำและได้ดู
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
-กิจกรรมการทดสอบประสาทสัมผัส เช่น ชิม ดม จับ ฟัง ดู
- กิจกรรมการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น วิ่ง เดิน นั่ง นอน ตกใจ ดีใจ
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและเห็นความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย
- การสังเคราะห์ สร้างสรรค์โมเดลระบบต่างๆในร่างกาย
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
ระบบต่างๆของร่างกาย
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ของพี่ๆป.4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของในร่างกาย โดยจับฉลากเกี่ยวกับอวัยวะที่รับรู้และตอบสนองต่างๆในร่างกายเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล พี่ๆคิดเกมและเตรียมของมาทดสอบเพื่อน เพื่อนๆที่ถูกปิดตาก็ตื่นเต้นกันมาก พี่อัลลี่เตรียมของมาให้เพื่อนชิม พี่ต้นไม้เตรียมของมาให้เพื่อนหยิบ พี่ปอยหาเสียงสัตว์มาให้เพื่อนฟัง พี่โกโก้หาของมาให้เพื่อนดม และบบันทึกไว้ ว่าได้ลองอะไรบ้าง พี่ต้นไม้พอได้กินก็พูดออกมาเสียงดังว่าเป็นอะไร พี่ปอยเลยบอกว่ากำลังชื่ออยู่พอดีว่าชื่ออะไร ทุกคนได้ทดสอบการคิดวิเคราะห์ การคาดเดาและสรุปกิจกรรม โดยอีกหนึ่งกิจกรรมคือการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นอน นั่ง ยืน เดิน กระโดด วิ่ง ตกใจ ดีใจ จากนั้นทุกคนสรุปสิ่งที่ตนเองรู้สึกจากกิจกรรมที่ทำ ซึ่งเด็กๆ บอกว่า ตื่นเต้นมากไม่เคยได้ยินเสียงของหัวใจตนเองเลยเป็นครั้งแรกที่ได้ยิน อย่างเช่น “พี่โกโก้บอกว่าผมเคยคิดว่าถ้าเรากลั้นหายใจไว้แล้วหัวใจของเราจะหยุดเต้น แต่พอครูให้ลองกลั้นหายใจและใช้มือสัมผัสที่หัวใจปรากฏว่า หัวใจยังเต้นปกติ ผมหาตั้งนานกว่าจะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจครับ” เด็กๆได้เปลี่ยนกันวัดอัตราการเต้นหัวใจให้กับเพื่อนๆ ครูเปิ้ล ถามกับเด็กๆว่ารู้สึกอย่างไร? ทุกคนสามารถบอกได้ว่า ขณะที่ทำกิจกรรมตื่นเต้นตลอดเวลา และมีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว? เด็กๆตอบว่า เช่น ดีใจ ตกใจ อยู่บนที่สูงๆ เวลาที่เราพูดไม่จริง เวลาที่เราทำผิด เวลาที่เราโกรธ แล้วถ้าหัวใจเราเต้นเร็วผิดปกติจะเกิดอะไรขึ้น? เด็กๆตอบว่า อาจทำให้เราหน้ามืด เป็นลม ช็อกหมดสติ หัวใจวายตาย และร่วมกันสรุปสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ