WEEK 9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพของตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
9
22 – 26
ก.ย. 57
โจทย์ :
- ทำอย่างไรเราจะมีสุขภาพที่ดี
- อาหารเพื่อสุขภาพ
- อายุ
Key  Question
 เราจะสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชักเย่อความคิด : คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
Wall  Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
- อาหารสำเร็จรูป (ไส้กรอก,มาม่าฯลฯ) นม /สลัดผักผลไม้ /ขนมกรุบกรอบ (เลย์,ขาไก่,ตะวัน) / น้ำอัดลม/ น้ำผลไม้ ฯลฯ
- คลิปวีดีโอ ไทเก๊ก,โยคะ,แอโรบิค
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูนำอาหารประเภทต่างๆมาให้นักเรียนได้ทดลองชิม เช่น อาหารสำเร็จรูป (ไส้กรอก,มาม่าฯลฯ) นม /สลัดผักผลไม้ /ขนมกรุบกรอบ (เลย์,ขาไก่,ตะวัน) / น้ำอัดลม/ น้ำผลไม้ ฯลฯ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ อาหารเพื่อสุขภาพ ” “โยคะเพื่อสุขภาพ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เราจะสามารถออกแบบวิถีการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- ครูนำบทความเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สุขภาพดีส่งต่อได้ มาให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปความเข้าใจของตนเองในลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามที่สนใจและจัดกระทำข้อมูล
ในรูปแบบ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนำเสนอการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  เช่น ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การทำโยคะเพื่อสุขภาพ  การเล่นกีฬา ฯลฯ
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจของตนเองจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การทดลองชิมอาหารประเภทต่างๆ
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามที่สนใจและจัดกระทำข้อมูล ในรูปแบบ แผ่นพับ
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การดูแลสุขภาพของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ครูเปิ้ลให้พี่ๆช่วยกันคิดวิธีดูแลร่างกายให้แข็งแรงและสุขภาพดีได้อย่างไร ทุกคนจึงระดมความคิดหาวิธีดูแลสุขภาพและแบ่งกลุ่มทำป้ายเชิญชวนไปติดที่บอร์ดของโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูกัน และคิดว่าเรามาชวนน้องๆและผู้ปกครองออกกำลังกายกันตอนเย็นหลังเลิกเรียนดีมั้ย ทุกคนกระตือรือร้นช่วยกันหาเพลงและซ้อมท่าเต้นกันอย่างสนุกสนาน

    ตอบลบ