WEEK 3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์แบบต่างๆได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
13 – 15
ส.ค.57
โจทย์ :
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
Key  Questions
-  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต?
- ทำไมบางคนเกิดมาถึงมีอวัยวะไม่ครบ 32?
เครื่องมือคิด
- ระดมความคิดเห็นการกำเนิดของมนุษย์
- การวางแผน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
Flow Chart : การกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ Flow Chart
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอนกำเนิดชีวิต
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย
ตอน กำเนิดชีวิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่ว่า การเจริญเติบโตของมนุษย์เรามีกี่วัย
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 “นักเรียนบอกได้ไหมว่า นักเรียนอยู่ในวัยใดนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนทำใบงานพร้อมทั้งวาดภาพประกอบความแตกต่างของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย  ( วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่  วัยชรา )
ชง
- นักเรียนจับคู่ชายหญิงสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายของตนเองและเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- แผ่นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
- การวิเคราะห์พฤติกรรมเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
- สมุดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเล่มเล็ก
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ในวัยต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- การคิดวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆที่แสดงถึงความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพ Flow Chart การเจริญเติบโตและพัฒนาการของของมนุษย์ในวัยต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของของมนุษย์ในวัยต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากกระบวนการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ของพี่ๆป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแจริญเติบโตและพัฒนาการของแต่ละวัย
    โดยครูเปิ้ลให้พี่ๆป.4ทดลองไปสังเกตพฤติกรรมของคนที่อยู่ในโรงเรียนและวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หลังจากนั้นให้พี่ๆจับฉลากศึกษาค้นหาข้อมูล พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย มาเล่าให้เพื่อนฟัง หลังจากแต่ละคนได้นำเสนอเสร็จ พี่โกโก้บอกว่า “โกโก้คิดว่าเด็กเป็นวัยที่ไม่มีเหตุผลและเอาแต่ใจตัวเองแค่นั้น ไม่ค่อยฟังคนอื่นเลย” คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปความเข้าใจสิ่งได้เรียนรู้ร่วมกัน และสรุปการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่ 3

    ตอบลบ