WEEK 5


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและเห็นความสัมพันธ์การทำงานของอวัยวะต่างๆภายในและภายนอกของร่างกายได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
5
25 – 29
 ส.ค. 57
โจทย์ :
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและอวัยวะต่างๆภายในและภายนอกของร่างกาย
Key  Question
 ถ้าคนไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะของร่างกาย
Wall  Thinking : แผ่นการ์ดหน้าที่การทำงานของอวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานแผ่นชาร์ตรูปภาพแสดงบทบาทหน้าที่ของโครงสร้างร่างกายทั้งภายในและภายนอก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- นิทานเรื่อง ทุกส่วนของร่างกาย
- ภาพอวัยวะ เช่น ศีรษะโต แขนสองข้างไม่เท่ากัน ฯลฯ
ชง
- ครูให้นักเรียนทดลองสังเกตและสำรวจลักษณะของตัวเองซิว่าได้รับการถ่ายทอดลักษณะใด จาก พ่อและแม่
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนหน้าตาไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่ แต่เหมือนปู่ เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนนำรูปคนในครอบครัวมาเปรียบเทียบจากนั้นให้จับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนกันสำรวจลักษณะของอีกฝ่าย
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึก
ชง
- ครูให้นักเรียนดูภาพอวัยวะ เช่น ศีรษะโต แขนสองข้างไม่เท่ากัน ฯลฯ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่ดู
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าคนเราไม่มีตาจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าคนไม่มีหูจะเกิดอะไรขึ้น ?  ถ้าคนไม่มีใบหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ?  ถ้าคนไม่มีปากจะเกิดอะไรขึ้น?  ถ้าคนไม่มีจมูกจะเกิดอะไรขึ้น?
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งภายในและภายนอกลงในแผ่นการ์ดแล้วนำไปติดบนแผ่นชาร์ตรูปภาพโครงสร้างร่างกายที่ทำไว้แล้ว

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
- การตอบคำถาม
-  แผ่นการ์ดหน้าที่การทำงานของอวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจความสำคัญและเห็นความสัมพันธ์การทำงานของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกของร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์ ความสำคัญ หน้าที่การทำงานของโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นการ์ดหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งภายในและภายนอก
ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ
 โครงสร้างร่างกายภายในและภายนอก
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน แผ่นการ์ดหน้าที่การทำงานของอวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ของพี่ๆป.4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังเกตและสำรวจลักษณะของตัวเอง จากนั้นให้จับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนกันสำรวจลักษณะของอีกฝ่าย พี่ๆป.4 ช่วยกันวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างของตัวเองกับคนในครอบครัว ทุกคนสนุกกับการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมตามโจทย์ที่ครูให้ไป สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ หลังจากนั้นเด็กๆได้แสดงละครเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะร่างกาย คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่ 5

    ตอบลบ