WEEK 10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน ชีวิตออกแบบได้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
10
29 – 3
ต.ค.57
โจทย์ :
- ละคร
- เพลง
Key  Question
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับTopic“ชีวิตออกแบบได้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Topic“ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
Mind Mapping : หลังการเรียนรู้
Wall  Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีวิธีถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับ Topicผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
- นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการแสดงละครเกี่ยวกับTopic ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์นี้ เป็น Mind  Mapping
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้Topicผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้Topic ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์นี้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- การตอบคำถาม
- Mind Mapping สรุปหลังการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
  


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกับโครงงานชีวิตออกแบบได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ (เพลง ละคร )
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล/การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คุณลักษณะ :
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 10 เด็กๆได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ตลอดทั้ง Quater ที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอผ่านละคร และดนตรีชวนสนุก เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมงอกงามของพี่ป.4 ทุกคนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เห็นทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ได้ยินเสียงหัวเราะ การชื่นชมกันและกัน น้องๆก็ได้มีส่วนร่วมร้อง เล่น เต้น กับพี่ๆอย่างสนุกสนานเลยค่ะ คุณครูร่วมชมและเป็นกำลังใจให้ หลังจากเสร็จกิจกรรมครูเปิ้ล ให้เด็กๆสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดีและควรพัฒนา ร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนของแต่ละคน โดยภาพรวมทุกคนสามารถตอบสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตามความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ