WEEK 8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
8
15 – 19
ก.ย. 57
โจทย์ :
ร่างกายได้รับอันตรายจากสิ่งใดบ้าง
Key  Questions:
- โรคที่เกิดในปัจจุบัน
- อายุ
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองระบบในร่างกาย
Wall  Thinking : นิทานช่อง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบนิทานช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- ทัศนศึกษาห้องแล๊ปผู้ปกครอง
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่ารอบๆตัวเรามีเชื้อโรคและอันตรายจากที่ใดบ้าง
- ครูให้นักเรียนทดลองนำขนมปังมาวางไว้ที่ในขวดโหลและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
เชื่อม
- ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาห้องแล๊ปตรวจเชื้อโรคในน้ำที่บ้านผู้ปกครอง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา
ชง
- นักเรียนวิเคราะห์ภาพที่เห็น โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเป็นโรคอะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร?
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่เห็น
ชง
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่น
 “โรคอ้วน
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคต่างๆ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด โรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบชาร์ตความรู้
ใช้
- แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบการแสดงละคร
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบของบทความ ปัจจุบันภาวะการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมโลกในปัจจุบันอย่างไร?
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- วิเคราะห์ภาพที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- การตอบคำถาม
- บทความ
- ละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำละครได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์การแสดงละครเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 ของการเรียนรู้ ของพี่ๆป.4 ครูเปิ้ลพาพี่ๆไปทัศนศึกษาที่ห้องแล๊ปตรวจเชื้อดรคในน้ำที่บ้านแม่กิ๊บ ทุกคนได้รู้จักอุปกรณต่างๆในห้องแล๊ป เรียนรู้ที่จะสังเกต จดบันทึก และอ่านค่าที่ได้ออกมาค่ะ วันต่อมาครูได้ให้เด็กๆดูภาพและวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคและสาเหตุการเกิดโรคจากภาพที่ดู ดูคลิปวีดีโอเรื่องจริงผ่านจอ ตอน โรคอ้วน โรคเบาหวาน หลังจากดูเด็กๆได้ทำชักเย่อความคิดโรคไหนร้ายแรงกว่ากัน เพราะอะไร ซึ่งเด็กๆต่างก็แสดงความคิดเห็นของตนเองได้เป็นอย่างดี พี่อัลลี่บอกว่าโรคต่างๆร้ายแรงเท่าๆกัน เพราะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนตามมา แต่ถ้าเราออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์น่าจะหายได้ค่ะ ทุกคนลองเล่นละครเป็นคุณหมอและคนไข้ตามดรคต่างๆที่ตัวเองศึกษามาและบอกว่าเราจะเอาแสดงวันงอกงามด้วยนะ สัปดาห์นี้ทุกคนได้นำเสนอชิ้นงาน และร่วมกันสรุปสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ