WEEK 4


เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
4
18 – 22 .. 57
โจทย์ :
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
- คน
- พืช
- สัตว์
Key  Questions
- เหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงสูญพันธุ์
- คน พืช สัตว์มีการสืบพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงสูญพันธุ์
Wall  Thinking :
- ปฏิทินการเรียนรู้
-  แผ่นภาพสิ่งมีชิวิตที่สูญพันธุ์และใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย Show and Share : นำเสนอชิ้นงานรูปแบบชาร์ตความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
- ครูเล่าเรื่องที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มีมากมายหลายชนิด บางชนิดสูญพันธุ์ไปเหลือไว้แต่ร่องรอย เช่น ไดโนเสาร์ บางชนิดยังดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน เช่น เต่า แมงดาทะเล แมลงสาบ เป็นต้น
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
 ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงพันธุ์มาได้อย่างไร
เชื่อม
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาสิ่งมีชิวิตที่สูญพันธุ์และใกล้จะสูญพันธุ์ในโลก
ใช้
- นักเรียนค้นหาข้อมูลของสัตว์ที่สูญพันธุ์และใกล้จะสูญพันธุ์ลงกระดาษและนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไม คน พืช สัตว์ จึงแตกต่างกัน
เชื่อม
 - นักเรียนส่องกล้องจุลทรรศน์สังเกตรูปร่างลักษณะของเซลล์ พืช สัตว์ คน
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันสาเหตุการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและวิธีการอนุรักษ์นำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้าเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบชาร์ตความรู้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ชาร์ตความรู้
- การสังเกตและเปรียบเทียบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  

ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาเหตุการสูญพันธุ์หรือวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนรู้Topic “ผจญภัยในชีวิตอัศจรรย์” ของพี่ๆป.4 ครูพานักเรียน สำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนเราเช่น คน พืช สัตว์ เด็กๆได้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ต่างๆ เด็กตื่นเต้นกับกิจกรรม สิ่งที่ครูนำมาทดลอง คือ ว่านกาบหอย เส้นผม กระพุ้งแก้ม หัวหอม ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จากนั้นได้ให้เด็กๆนำสิ่งที่ตนเองอยากทดลองมา เด็กๆ กระตือรือร้นในการหาสิ่งที่จะมาทดลอง เช่น เล็บ ว่านหางจระเข้ ตั๊กแตน ปลาหางนกยุง แมลงหวี่ ฯลฯ มาทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตลักษณะของเซลล์ จากนั้นได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์พืช สัตว์ คน ทุกคนได้สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ร่วมกัน

    ตอบลบ